"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Nabór dzieci na półkolonie zimowe (nabór zakończony)

Nabór dzieci na półkolonie zimowe (nabór zakończony)

Dzieci uczęszczające do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło zapraszamy do udziału w zimowych półkoloniach organizowanych przez muzeum. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie klas II-VI szkół podstawowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program:

  • 7 lutego - godz. 9:00 - 13:00 - "Krótka historia kina" - zajęcia w muzeum
  • 8 lutego - godz. 8:00 - 17:00 - Wycieczka wyjazdowa do Torunia (w programie m. in. zwiedzanie Żywego Muzeum Piernika)
  • 9 lutego - godz. 9:00 - 13:00 - Zajęcia w muzeum
  • 10 lutego - godz. 9:00 - 16:00 - Wycieczka do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 21 stycznia 2011 r. osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub drogą listowną (decyduje data wpływu listu do muzeum). Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc: 15. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów, PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka. Organizator nie zapewnia posiłków. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć każde dziecko musi mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców - do pobrania poniżej.

[Pobierz zgodę]

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.