Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Nabór dzieci na półkolonie zimowe

Nabór dzieci na półkolonie zimowe

Nabór dzieci klas II-VI szkół podstawowych na półkolonie zimowe (21.02 – 24.02.2012 r.). Dzieci uczęszczające do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło zapraszamy do udziału w zimowych półkoloniach organizowanych przez muzeum. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie klas II – VI szkół podstawowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program:

21 lutego: zajęcia w muzeum, czas trwania zajęć: godz. 9:00 – 13:00
 • pogadanka na temat 650. rocznicy lokacji miasta, jego zabytków i symboli, w tym  legenda o powstaniu miasta (pokaz multimedialny).
 • „Zostań władcą średniowiecznej krainy” – edukacyjna gra historyczna „Carcassonne”.
22 lutego: wycieczka autokarowa do Łęczycy, czas trwania zajęć: godz. 8:30 – ok. godz. 16:00
 • zwiedzanie Muzeum w Łęczycy mieszczącego się na zamku wybudowanym z polecenia Kazimierza Wielkiego.
 • zwiedzanie łęczyckiej starówki.
 • zwiedzanie XII wiecznej kolegiaty romańskiej w Tumie pod Łęczycą.
23 lutego: zajęcia w muzeum, czas trwania zajęć: godz. 9:00 – 13:00
 • warsztaty konserwacji ceramiki
24 lutego: wycieczka autokarowa do Gołuchowa, czas trwania zajęć: godz. 8:00 – ok. godz. 16:00
 • zwiedzanie muzeum mieszczącego się na zamku gołuchowskim (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)
 • zwiedzanie parku angielskiego (znajduje się w nim między innymi zagroda żubrów, danieli i dzików)

 

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 10 lutego 2012 r. osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub drogą listowną (decyduje data wpływu listu do muzeum).
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc: 15. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów, PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka i nazwę szkoły do której uczęszcza.

 

Uwagi:

 • W przypadku zgłoszenia nie zawierającego wszystkich danych, zgłoszenie takie nie będzie brane pod uwagę do czasu jego uzupełnienia.
 • Organizator nie zapewnia posiłków.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć każde dziecko musi mieć ze sobą pisemną zgodę, wzór do pobrania poniżej.

Pobierz druk zgody

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.