Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Zbiory Dział historyczny

Dział historyczny

HistorycznyZbiory działu historycznego liczą 1050 eksponatów, w zdecydowanej większości związanych z miastem Koło i Ziemią Kolską. Można wśród nich wyodrębnić następujące zespoły:

  • dokumenty związane z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej z okresu zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i powojenne (między innymi listy, dokumenty tożsamości, polisy ubezpieczeniowe, akty urodzenia itp.), dokumenty kościelne z XIX i I poł. XX w. (w tym zbiór 56 dokumentów dotyczących parafii w Borysławicach Kościelnych),
  • plakaty – obwieszczenia związane z miastem Koło i powiatem kolskim – I poł. XX w.,
  • gazety, między innymi kilka numerów „Gazety Kolskiej” sprzed 1939 r.,
  • książki wydane w Kole lub związane z tematyka regionalna, np. „Księga Pamiątkowa Powiatu Kolskiego” wydana w 1928 r. z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • numizmatyka, w tym skarb 456 monet znaleziony jesienią 1968 r. we wsi Młynek, kolekcja banknotów z lat 1916-1940 przekazana przez p. Leszka Nowickiego (miedzy innymi banknoty emitowane w łódzkim getcie),
  • pocztówki i fotografie przedstawiające głównie miasto Koło w I poł. XX w.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.