Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Fundusze przeznaczane są na wystawy

Fundusze przeznaczane są na wystawy

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole uprzejmie informuje, że doniesienia prasowe o rzekomym wykorzystaniu na inne cele środków przeznaczonych na organizację wystaw nie odpowiadają rzeczywistości. Wszystkie środki otrzymywane przez Muzeum z budżetu miasta Koła, jak również przekazywane przez sponsorów i ofiarodawców są przeznaczane zgodnie ze wskazanymi celami.

Dzięki temu Muzeum zorganizowało w październiku i listopadzie wystawę - "Świat według Kieślowskiego. Dekalog", która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Odwiedziło ją prawie pół tysiąca osób, w tym zdecydowaną większość stanowiła młodzież. Otrzymane fundusze pozwoliły także na zakończenie prac nad otwarciem przez nasze Muzeum stałej wystawy - "Fajans kolski - formy, dekoracje, techniki zdobnicze", która również odnotowuje wzrastającą liczbę zwiedzających. W grudniu Muzeum otworzy kolejną wystawę czasową - "Szopki polskie". Zapraszamy na nią zwłaszcza najmłodszych. Dziękujemy władzom miasta oraz osobom i instytucjom wspierającym Muzeum za przekazywane środki finansowe umożliwiające realizację zadań związanych z udostępnianiem i popularyzacją zbiorów własnych oraz prowadzeniem działalności wystawienniczej i edukacyjnej. Zapewniamy, że wszystkie fundusze są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.